الذخيرة 130 مم الذخائر والمفرقعات والمواد البروتكتيكيةTechnical Specifications:

                                        H E                 H E                    Incendiary                Extended Range

                               (Full Charge)        (Reduced Charge)                                  (B.B)
Weights:

  • Complete round        58.7 (kg)                        51 (kg)                        58.7 (kg)                  55 (kg)
  • Projectile:                33.4 (kg)                        33.4 (kg)                     33.4 (kg)                  29.6 (kg)
  • Charge:                   3.5 (kg)                          3.5 (kg)                       3.5 (kg)
  • Propellant:               12.9 (kg)                        10.13 (kg)                   12.9 (kg)
  • Muzzle Velocity:       930 (m/s)                       705 (m/s)                        --                          985 (m/s)
  • Max. Pressure:         315 (MPa)                       270(MPa)
Type of charge:        T.N.T                             T.N.T                                P                                                         
Type of fuze:            AU 18                            AU 18                             AU 18                                AU 18
Gun model:               M 46                             M 46                              M 46                                   M 46
Packing:
  • No. of rounds/box           1                                1                                  1                                  1
  • Gross Weight of box:       80 (kg)                      72 (kg)                          84 (kg)                      81(kg)
  • Dim. of box:             (23x45x95) (cm)       (23x45x95) (cm)          (23x45x95)(cm)      (23x45x105)(cm)